home
Highlight
November-December 2009
 

     

            เมื่อถึงคราวจำเป็น  คนเราก็จะหาและพบวิธีรับมือกับสถานะการณ์ที่ไม่ใช่เหตุปรกติได้เอง  ส่วนผลจะเป็นที่ปรารถนามากน้อยเพียงใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

            ใช้ภาวะผู้นำก็แล้ว  ไตร่ตรองอย่างรอบด้านก็แล้ว  สุดท้ายการจัดการกับสถานะการณ์ไม่ปรกติบางครั้งก็อาจต้องใช้วิธีการใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน  โดยหวังว่าจะสามารถผ่านเหตุการไปด้วยดี  หรือจำกัดความเสียหายให้ได้มากที่สุด

             อย่างที่ฝรั่งนิยมกล่าวว่า  Necessity is the Mother of Invention  ความจำเป็นจะดลใจหรือดลบันดาลให้คิดค้นวิธีการใหม่  หรือนวัตกรรม  ให้จนได้เพื่อตอบสนองความจำเป็นนั้นๆ

 

         เอ .......... แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับวารสารเสียงสิงโตหรือครับ !!

 

 

 

 
 

ไลออน ปรีชา ตันติคุรุเสถียร

20  พฤศจิกายน  2552

pricha@gmail.com

www.thelionmagazine.org

 
 

 

 
 
 
THE LION MAGAZINES
THE LION SCHOLARSHIP
EDITOR'S HOME CLUB
MAGAZINE COVERS
OTHER EDITIONS
THE LIONS CLUBS INTERNATIONAL
ATTRACTIONS IN THAILAND